logotyp
logotyp
Europeiska Unionen, Europeiska socialfonden
hellefors.se
Europeiska Unionen, Europeiska socialfonden
hellefors.se

 

Om projektet

All in är ett projekt som medfinansieras av Europeiska
unionen/Europeiska socialfonden och som syftar till att öppna upp nya vägar
till arbete för att i sin tur öka integrationen, minska utanförskapet och bidra
till egenförsörjning för dem som står längst ifrån arbetsmarknaden.

 

Det är åtta kommuner i Örebro län som samverkar i projektet och det är Hällefors kommun som är projektägare. Övriga samverkanspartner är Region Örebro län, Arbetsförmedlingen, Lokala civilsamhället, Samordningsförbunden Örebro län och Folkbildningar i länet.

 

Varför All in?

 • Det är högkonjunktur och många branscher söker arbetskraft – alla behövs på arbetsmarknaden (All in!).
 • Den demografiska utvecklingen pekar på stora behov även framöver, särskilt inom välfärdssektorn.
 • Alltför få i jobb eller studier efter etableringsprogrammet; män får oftare tillgång till skarpa arbetsmarknadsåtgärder än kvinnor.
 • Stora grupper riskerar att hamna i permanent utanförskap, särskilt kvinnor.
 • Insatserna är höga, vi måste satsa allt vi har på att hitta nya lösningar (All in!).

 

Projektet

 • Åtta kommuner i Örebro län samverkar.
 • Utgår från individens förutsättningar för etablering i samhället och på
  arbetsmarknaden.
 • Utrymme för att utveckla och testa lokala lösningar/nya samverkansformer för att nå resultat.
 • Kontinuerlig metodutveckling och lärande mellan deltagande kommuner.
 • Starkt fokus på arbete och insatser som leder till arbete.

 

Mål

 • Till reguljärt arbete så snabbt som möjligt.
 • Ta reda på varför en del hamnar utanför, i förekommande fall hjälpa vidare till vården för utredning och rehabilitering.
 • Möjliggöra stegförflyttningar närmare reguljärt arbete genom utvecklande aktiviteter som är individanpassade.
 • Utveckla samverkan med befintliga utbildningsinsatser och yrkesutbildningar.
 • Utveckla metoder och fungerande angreppsätt för att nå fram till alla.

 

Målgrupp

 • Nyanlända som inte deltar i/fullföljer etableringsprogrammet, särskilt efter att
  lagändring inom etableringen träder i kraft jan 2018.
 • Nyanlända som efter etableringsprogrammet inte deltar i jobb- och utvecklingsgarantin.
 • Andra på försörjningsstöd, (såväl inrikes som utrikesfödda) särskilt kvinnor som trots många år i Sverige inte kommit in på arbetsmarknaden.
 • Maximalt 648 personer ska delta i projektets aktiviteter i de åtta kommunerna, varav minst hälften är kvinnor.

 

Projektets faser

 • ANALYS- OCH PLANERING september 2017-februari 2018 (6 månader).
 • GENOMFÖRANDE mars 2018-februari 2020 (24 månader).
 • AVSLUTNINGSFAS mars 2020-maj 2020 (3 månader).

 

Förväntade effekter

 • Bra verktyg för att nå målgruppen regionalt och nationellt.
 • Bättre fungerande kompetensförsörjning och matchning för båda könen.
 • Mer sammanhållen regional etablering och arbetsmarknad.
 • Säkerställa system för framtida kompetensförsörjning och modell för hantering av nyinflyttade till regionen.
 • Balans i det kommunala mottagandet och minskning av antal individer i
  försörjningsstöd, särskilt kvinnor.